Tarcza antykryzysowa - podpisana

Informacje na temat uchwalonej ustawy ws. Tarczy antykryzysowej

I. ZUS JEST UMORZONY za III, IV, V/2020 :

-dla wszystkich samozatrudnionych (jednoosobowa działalność) o ile prowadzili działalność przed 1.02.2020r. i przychód z działalności za miesiąc marzec nie przekroczył 15.681zł (dla vatowców netto) , jeśli przekroczł to można będzie wnioskować za kolejne miesiące pod warunkiem nieprzekroczenia powyższej kwoty

-dla firm zatrudniających do 9 osób ubezpieczonych w firmie zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień 29.02.2020r. , bez względu na dochody w którymkolwiek miesiącu

WARUNKIEM OBOWIĄZKOWYM JEST NIEPŁACENIE SKŁADEK ZA III-V 2020r!!!
DOBRZE BY BYŁO USTALIĆ CZY NIE MAMY NADPŁATY W ZUS

Wnioski o umorzenie ZUS składa się do 30.06.2020. w każdym oddziale ZUS

Druki wyślemy w osobnym e-mailu nie wcześniej niż po 10-tym kwietnia.

Zanim złożą Państwo wniosek o umorzenie w ZUS lub przez PUE proszę sprawdzić przychód za marzec (samozatrudnieni).

Osoba prowadząca działalność nie traci uprawnień wynikających z opłacania składek ZUS, takich jak świadczenia chorobowe czy macierzyńskie, mimo niezapłacenia tych składek.

II. WYPŁATA POSTOJOWEGO
2080zł na miesiąc nie jest opodatkowane ani oskładkowane nie podlega zajęciu komorniczemu czy egzekucji należy się gdy:
działalność jednoosobowa nie zawieszona:
-dla wszystkich samozatrudnionych prowadzących działalność przed 01.02.2020r.
-w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 15.681zł
działalność jednoosobowa zawieszona:
-dla wszystkich samozatrudnionych , którzy zawiesili działalność po 31.01.2020r.
-oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 15.681zł
pracuje na umowę zlecenie
-dla wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie równych lub wyższych niż minimalne wynagrodzenie pod warunkiem, że jest to ich jedyny tytuł do ubezpieczenia oraz umowy zostały zawarte przed 01.02.2020r. , a ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 15.681zł
-dla wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie i przychodów mniejszych niż minimalne wynagrodzenie pod warunkiem, że jest to ich jedyny tytuł do ubezpieczenia oraz umowy zostały zawarte przed 01.02.2020r. w wysokości przychodów z poprzedniego miesiąca

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Wnioski przedsiębiorca składa do ZUS, a zleceniobiorca do zleceniodawcy w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

III. DOFINANSOWANIE NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY
do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP składane do Urzędu Pracy
-warunek nie zaleganie w opłatach podatków oraz ZUS do końca III kw 2019r.,
-Przysługuje przedsiębiorcy spełniającemu poniższe kryteria:

Nie ma zaległości w opłatach ZUS na koniec III kwartału 2019 i nie występują u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości
Zanotował spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

-dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie i dofinansowuje wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS,
-dofinansowanie jest w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia ok.1300zł

Przedsiębiorca też może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Pracodawca ma obowiązek przekazać kopie porozumień w ciągu 5 dni okręgowemu inspektorowi pracy.
Wnioski jeszcze nie są dostępne, należy obserwować strony Urzędów Pracy .

IV. POŻYCZKA UMARZALNA KWOTA 5000zł

-dotyczy mikroprzedsiębiorców (stan zatrudnienia średniorocznego do 9 osób w latach 2018 i 2019) , składa się wniosek do Urzędu Pracy, udzielona na 12 miesięcy (karencja w spłacie 3 miesiące) ,aby była umorzona stan zatrudnienia nie może zmaleć przez kolejne 3 miesiące od dnia udzielenia w stosunku do stanu na dzień 29.02.2020. Zabezpieczenie weksel.

O DODATKOWYM WSPARCIU DLA MIKRO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OD STAROSTY poinformujemy w późniejszym terminie po analizie przepisów.

CZEKAMY NA NABÓR I WNIOSKI

V. Dofinansowanie od Starosty dla samozatrudnionych
art 15zzc
-przysługuje miesięcznie osobom którym spadły obroty w działalności :
Spadły o co najmniej 30% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1300zł
Spadły o co najmniej 50% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1820zł
Spadły o co najmniej 80% – dofinansowanie przyznane w wysokości 2340zł

Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .
Przedsiębiorca co miesiąc musi składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
O przyznaniu środków decyzję podejmuje Starosta, złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

VI. Dofinansowanie od Starosty dla firm zatrudniających pracowników
art 15zzb
-przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie
-przysługuje mikro i mały przedsiębiorcom
Spadły o co najmniej 30% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1300zł na pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
Spadły o co najmniej 50% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1820zł pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
Spadek co najmniej 80% – dofinansowanie przyznane w wysokości 2340zł pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie

Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .

Przedsiębiorca co miesiąc musi składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Przedsiębiorca musi utrzymać miejsca pracy na które otrzymał dofinansowanie przez okres taki sam jak pobierał dofinansowanie.

 

Script logo