Tarcza antykryzysowa

Szanowni Państwo,

Prawdopodobnie poniższe rozwiązania znajdą się w ustawie o tarczy antykryzysowej. Prosimy o zapoznanie się z możliwościami jakie da Wam rząd i oczekiwanie na dalszą korespondencję od nas z potwierdzeniem co zostało zatwierdzone ostateczne i czy coś się zmieniło. Teraz ustawa została przekazana do Senatu. Potem pewnie wróci do sejmu i dopiero podpis Prezydenta, dzień później wejdzie w życie.

I. ZUS UMORZONY BĘDZIE :

-dla wszystkich samozatrudnionych za III, IV, V/2020 o ile prowadzili działalność przed 1.02.20200r. i przychód z działalności za miesiąc za który składany jest wniosek nie przekroczył 15.681zł
-dla firm zatrudniających do 8 osób + właściciel (razem 9), bez względu na dochody

WARUNKIEM OBOWIĄZKOWYM JEST NIEPŁACENIE SKŁADEK ZA III-V 2020r!!!

Wnioski o umorzenie ZUS składa się do 30.06.2020. (jeszcze nie ma druków)

Osoba prowadząca działalność nie traci uprawnień wynikających z opłacania składek ZUS, takich jak świadczenia chorobowe czy macierzyńskie, mimo niezapłacenia tych składek.
Zyski z nieopłacenia składek nie są przychodem .

II. KRUS UMORZONY BĘDZIE :

-ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników opłaca budżet państwa

III. POŻYCZKA UMARZALNA
KWOTA 5000zł
-dotyczy mikroprzedsiębiorców (stan zatrudnienia średniorocznego do 9 osób w latach 2018 i 2019) , składa się wniosek do Urzędu Pracy, udzielona na 12 miesięcy (karencja w spłacie 3 miesiące) ,aby była umorzona stan zatrudnienia nie może zmaleć przez kolejne 3 miesiące od dnia udzielenia w stosunku do stanu na dzień 29.02.2020. Zabezpieczenie weksel.

IV. WYPŁATA POSTOJOWEGO
2080zł na miesiąc nie jest opodatkowane ani oskładkowane nie podlega zajęciu komorniczemu,egzekucji
a)działalność jednoosobowa nie zawieszona:
-dla wszystkich samozatrudnionych prowadzących działalność przed 01.02.2020r.
gdy przychód netto spadł o 15% w porównaniu do przychodu z miesiąca poprzedniego i jednocześnie nie przekroczył 15.681zł
b)działalność zawieszona:
-dla wszystkich samozatrudnionych , którzy zawiesili działalność po 31.01.2020r.
-dla wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie równych lub wyższych niż minimalne wynagrodzenie pod warunkiem, że jest to ich jedyny tytuł do ubezpieczenia oraz umowy zostały zawarte przed 01.02.2020r. , a ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 15.681zł
-dla wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie i przychodów mniejszych niż minimalne wynagrodzenie pod warunkiem, że jest to ich jedyny tytuł do ubezpieczenia oraz umowy zostały zawarte przed 01.02.2020r. w wysokości przychodów z poprzedniego miesiąca
Wnioski przedsiębiorca składa do ZUS, a zleceniobiorca do zleceniodawcy w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

V. Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy
art 15g do wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP
-warunek nie zaleganie w opłatach do ZUS i podatkach do końca III kw 2019r.,
-warunek spadek obrotów o 15% w dwóch miesiącach 2020r. do dwóch tych samych miesięcy w 2019r., lub spadek obrotów co najmniej o 25% w dwóch dowolnych miesiącach 2020r następujących po sobie,
-dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie i dofinansowuje wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS,
-dofinansowanie jest w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia ok.1300zł
Przedsiębiorca też może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu.
Pracodawca ma obowiązek przekazać kopie porozumień w ciągu 5 dni okręgowemu inspektorowi pracy.
Wnioski składamy do Urzędu Pracy.

VI. Dofinansowanie od Starosty dla samozatrudnionych
art 15zzc
-przysługuje miesięcznie osobom którym spadły obroty w działalności :
1. Spadły o co najmniej 30% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1300zł
2. Spadły o co najmniej 50% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1820zł
3. Spadły o co najmniej 80% – dofinansowanie przyznane w wysokości 2340zł

Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .
Przedsiębiorca co miesiąc musi składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
O przyznaniu środków decyzję podejmuje Starosta, złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

VII. Dofinansowanie od Starosty dla firm zatrudniających pracowników
art 15zzb
-przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie
-przysługuje mikro i mały przedsiębiorcom
1. Spadły o co najmniej 30% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1300zł na pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
2. Spadły o co najmniej 50% – dofinansowanie przyznane w wysokości 1820zł pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie
3. Spadek co najmniej 80% – dofinansowanie przyznane w wysokości 2340zł pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie

Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą ZUS i podatków na koniec III kw 2019r .
Przedsiębiorca co miesiąc musi składać do Urzędu Pracy oświadczenie o prowadzeniu działalności.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Przedsiębiorca musi utrzymać miejsca pracy na które otrzymał dofinansowanie przez okres taki sam jak pobierał dofinansowanie.

Po opublikowaniu obowiązujących przepisów z pewnością zamieścimy ostateczne rozwiązania Tarczy Antykryzysowej.

Script logo